Unlock, Giải mã, mở mạng All New LG & Chuyển ngôn ngữ Tiếng Việt

In

LG-KC910_1

Dịch vụ giải mã - mở mạng - tất cả LG

- Unlock Network Locked (Mở khóa mạng)

- Unlock User code (Mở khóa người sử dụng)

- Unlock Sim lock (Khóa Sim vào máy)

- Sửa lỗi - Nâng cấp phần mềm (Firmware)

- Nạp Tiếng Việt và các ngôn ngữ khác

Danh sách tất cả các loại máy LG

A-series: A133R, A130CH, A7150, A110, A130, A133, A133GO, A310 
B-series: B2000, B2050, B2060, B2070, B2100, B2150
BL-series: BL20, BL20e, BL20v, BL40, BL40e, Bl40f, BL40g, BL42k
C-series: C100, C105, C300, C300GO, C305, C320, C320i, C900, C900B, C900K, C1100, C1150, C1200, C1300, C1300i, C1400, C1500, C2200, C3100, C3300, C3310, C3320, C3380, C3400, C3600

CB-Series: CB630 
CE-series: CE110, CE500
CF-series: CF360, CF360GO, CF360GO1, CF750
CG-series: CG180, CG225, CG300

CT-Series : CT810, CT815 
CU-series: CU400, CU405, CU500, CU500V, CU515, CU575, CU720, CU915, CU920

E-series : E720, E900, E900h 
F-series: F1200, F2100, F2300, F2400, F2410, F3000, F7100
G-series: G1600, G1610, G1800, G3000, G3100, G4010, G4015, G4050, G5300, G5300i, G5400, G5500, G5600, G7000, G7030, G7050, G7100, G7110, G7120
GB-series: GB100, GB101, GB102, GB105, GB106, GB107, GB108, GB109, GB110, GB115, GB125, GB125a, GB125R, GB126, GB130, GB160, GB160a, GB160b, GB161, GB165, GB170, GB175, GB190, GB190a, GB190b, GB195, GB210, GB220, GB220GO, GB220NGO, GB230, GB250, GB250f, GB250g, GB255, GB258
GC-series: GC900, GC900e, GC900f 
GD-series: GD310, GD330, GD335, GD350, GD510, GD510GO, GD510N, GD570, GD580, GD710, GD880, GD880F, GD880G, GD900, GD900e, GD900f, GD910, GD910c 
GM-series: GM200, GM205, GM210, GM310, GM310f, GM310g, GM360, GM360GO, GM360i, GM600, GM630, GM750, GM750H, GM750n 
GR-series: GR500, GR500F, GR501

GS-Series: GS100, GS101, GS101a, GS101GO, GS102, GS105, GS105GO, GS155, GS155a, GS155b, GS106, GS106a, GS107, GS107a, GS107b, GS108, GS170, GS190, GS200, GS290, GS290GO, GS290N, GS390, GS390GO,GS500, GS500F, GS500G, GS500GO, GS500F, GS500V, GS505 
GT-series: GT350F, GT360, GT365, GT370, GT400, GT400GO, GT405, GT500, GT500N, GT505, GT540, GT540GO, GT540F, GT550, GT810, GT950

GU-series: GU200, GU200a, GU200b, GU200e, GU290F, GU290FPO, GU292, GU295 
GW-series: GW300, GW300GO, GW300FD, GW305, GW520, GW525, GW525g, GW550, GW550h, GW620, GW620F, GW620R, GW620G, GW620GO, GW820, GW825.

GX-series: GX200, GX300, GX500

GU-Series: GU210, GU230, GU280, GU280f, GU282, GU285, GU285f, GU285g, GU230GO 
HB-series: HB620, HB620T
KB-series: KB620, KB770 
KC-series: KC550, KC560, KC910, KC910Q, KC910Qa 
KE-series: KE500, KE508, KE590, KE590i, KE600, KE608, KE770, KE800, KE850, KE858, KE970, KE990, KE990d, KE998
KF-series: KF240, KF245, KF300, KF305, KF310, KF311, KF350, KF390, KF390GO, KF390Q, KF510, KF600, KF690, KF700, KF700q, KF701, KF750, KF755, KF755c, KF755d, KF757, KF758, KF900 
KG-series: KG110, KG115, KG118, KG119, KG120, KG130, KG190, KG195, KG200, KG210, KG220, KG221, KG225, KG228, KG240, KG245, KG270, KG271, KG275, KG276, KG278, KG280, KG285, KG288, KG289, KG290, KG291, KG296, KG300, KG320, KG320s, KG328, KG370, KG375, KG376, KG70, KG77, KG800, KG810, KG90, KG90n

KH-Series : KH1000, KH1200, KH1300, KH1400, KH1600, KH1800,KH1800M, KH2100, KH2200, KH2700, KH3100, KH4500, KH5200, KH6400, KH6500, KH8000, KH8200, KH8600 
KM-series: KM330, KM335, KM380, KM380c, KM380d, KM380T, KM385d, KM386c, KM500, KM501, KM553, KM555, KM555e, KM570, KM570FKM710, KM710C, KM710D, KM900, KM900e
KP-series: KP100, KP105, KP106, KP107, KP108, KP109, KP109a, KP109b, KP110, KP115, KP130, KP135, KP150, KP151, KP152, KP168, KP169, KP170, KP175, KP199, KP200, KP202, KP202i, KP210, KP215, KP220, KP230, KP233, KP235, KP260, KP265, KP270, KP275, KP293, KP320, KP330, KP500, KP501, KP501N, KP501GO, KP502, KP502GO, KP505, KP550, KP570
KS-series: KS20, KS360, KS365, KS500, KS660
KT-series: KT520, KT525, KT610, KT615
KU-series: KU250, KU310, KU311, KU380, KU385, KU450, KU580, KU800, KU830, KU990, KU990GO, KU990i, KU990iGO, KU990MF, KU990R, KU1700, KU2000, KU2100, KU3700, KU4000, KU4300, KU6000, KU6300, KU9000, KU9100, KU9200, KU9300, KU9500, KU9600 
L-series: L01A, L01B, L01C, L02B, L03A, L03B, L03C, L04A, L04B, L06A, L1100, L1150, L1400, L3100, L341i, L342i, L343i, L600i, L600v, L601i, L602i, L704i, L705i, L705ix, L706ie, L852i
LG-series: LG300g, LG410g, LG600, LG800

LV-series : LV7400, LV7400R 
M-series: M4400, M4410, M6100
ME-series: ME550, ME550c, ME550d, ME770, ME850, ME970
MG-series: MG100, MG101, MG105, MG110b, MG120, MG125, MG130, MG150, MG155, MG160, MG161, MG161a, MG165, MG165a, MG230, GM230d, MG235, MG280, MG295, MG296, MG320, MG370, MG377, MG610, MG800, MG810c, MG810d, MG808
MS-series: MS20, MS25
MU-series: MU500, MU515
P-series: P7200, P350G, P350F, P500, P500h, P503, P505, P505R, P506, P509, P520, P999 
S-series: S5000, S5100, S5200, S310

SB-Series : SB120, SB130, SB190, SB210, SB270, SB310, SB350, SB610, SB630

SH-Series : SH100, SH110, SH130, SH150, SH150A, SH170, SH210, SH240, SH400, SH410, SH460, SH470, SH490, SH640, SH650, SH810, SH860, SH860S

SU-Series : SU100, SU130, SU200, SU210, SU410, SU420, SU430, SU600, SU630, SU900, SU910, SU920, SU950, SU960 our site

SV-Series : SV240, SV260, SV280, SV300, SV300S, SV330, SV360, SV390, SV420, SV510, SV520, SV550, SV570, SV590, SV600, SV710, SV730, SV770, SV800, SV900

T-series : T300, T310, T310i, T310N, T310GO, T315i, T320, T320e, T320g, T325 
TE-series: TE365, TE365f
TG-series: TG800
TU-series: TU330, TU500, TU515, TU720, TU750, TU915
U-series: U250, U300, U300C, U310, U310C, U370, U370c, U370w, U450, U450C, U8120, U8130, U8180, U8210, U830, U8330, U8360, U8380, U880, U890, U900, U960, U970, U990
W-series: W3000, W5300, W7000, W7020, W7100 
 

Chia sẻ bài viết này với bạn bè