You are here: Home Tin tức Software - Phần mềm Huawei Enjoy 9 Plus JKM-AL00b 9.1.0.221(C00E32R2P2) | Lock Huawei ID (Phone activation) EMUI 9.10.

Vũ Ngọc - Mobile

Số 04 Thiên Đức - Vệ An - TP Bắc Ninh - Bắc Ninh

Huawei Enjoy 9 Plus JKM-AL00b 9.1.0.221(C00E32R2P2) | Lock Huawei ID (Phone activation) EMUI 9.10.

Email In PDF.

-------------------(Phone Infomation)---------------------
(bootloader) JKM-AL00b
OKAY [  0.008s]
Finished. Total time: 0.009s
devicemodel: JKM-AL20
Finished. Total time: 0.004s
(bootloader) :JKM-AL00b 9.1.0.221(C00E32R2P2)
OKAY [  0.006s]
Finished. Total time: 0.007s
(bootloader) :JKM-LGRP1-CHN 9.1.0.221
OKAY [  0.010s]
Finished. Total time: 0.011s
(bootloader) :JKM-AL00b-CUST 9.1.0.32(C00)
OKAY [  0.008s]
Finished. Total time: 0.008s
(bootloader) :JKM-AL00b-PRELOAD 9.1.0.2(C00R2)
OKAY [  0.011s]
Finished. Total time: 0.012s
(bootloader) :9
OKAY [  0.006s]
Finished. Total time: 0.008s
vendorcountry: all/cn
Finished. Total time: 0.005s
FAILED (remote: 'Command not allowed')
Finished. Total time: 0.007s
-----------------------------------------------------------
(bootloader)
OKAY [  0.005s]
Finished. Total time: 0.006s
(bootloader) hotainfo_len:0x0000005D
(bootloader) "C_version":"C00","D_version":"D000","PLMN":"452
(bootloader) 04","BoardID":"7677","DeviceName":"JKM-AL20",
OKAY [  0.017s]
Finished. Total time: 0.018s
dongle_info: RSA-2048,0x9001,0x7000,0x6000,0x5100,0x5000
Finished. Total time: 0.006s
rescue_get_updatetoken: 4EC60AC792F905EB
Finished. Total time: 0.050s
(bootloader) 3EADB546537191322094FB446E24390E
(bootloader) 9751CAAA79B4DCAD8314AE670A0F9BD9
rescue_get_hwid:
Finished. Total time: 0.014s
(bootloader) main version do not exist in oeminfo!

rescue_phoneinfo: NO MAIN VERSION
Finished. Total time: 0.012s
rescue_version: rescue0.6
Finished. Total time: 0.072s
(bootloader) Ver2.3
OKAY [  0.007s]
Finished. Total time: 0.008s
(bootloader) huawei_key_v1
OKAY [  0.003s]
Finished. Total time: 0.004s
-----------------------------------------------------------
-------------------(Unlock bootloader)--------------------
(bootloader)  locked
OKAY [  0.002s]
Finished. Total time: 0.003s
(bootloader)  FB LockState: LOCKED
(bootloader)  USER LockState: LOCKED
OKAY [  0.005s]
Finished. Total time: 0.005s
-----------------------------------------------------------
(bootloader) 4058mv
OKAY [  0.011s]
Finished. Total time: 0.013s
(bootloader) status        : SAFE
(bootloader) version       : v2.0
(bootloader) current status: SAFE
(bootloader) old status    : SAFE
(bootloader) change_time   : 0
(bootloader) item:usb-debug, category:potential, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:RISK, time:1582272840,
(bootloader) item:verifyboot, category:integrity, credible:N,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:verity-enable, category:integrity, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:key-files, category:integrity, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:verified-state, category:integrity, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:eima, category:integrity, credible:N,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:root-prop, category:root, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:fblock, category:root, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:userlock, category:root, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:check-su, category:root, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:sysrw, category:root, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:setids, category:root, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:kcode, category:root, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:kcode-syscall, category:root, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:se-enforcing, category:root, credible:Y,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:se-hook, category:root, credible:N,
(bootloader)     status:SAFE, old status:SAFE, time:0,
(bootloader) item:root-procs, category:root, credible:N,
(bootloader)     status:SAFE, old status:RISK, time:1582262536,
OKAY [  0.128s]
Finished. Total time: 0.129s
(bootloader) secure image verify fail
OKAY [  0.006s]
Finished. Total time: 0.007s
rescue_ugs_port: UGSA
Finished. Total time: 0.005s
getvar:rescue_enter_recovery FAILED (remote: 'FAIL:need all image flashed!')
Finished. Total time: 0.023s
-------------------------------

Chia sẻ bài viết này với bạn bè

 

Add comment


Security code
Refresh